PHÒNG THỰC HÀNH

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

STT MÃ PHÒNG TÊN PHÒNG TIẾNG VIỆT TÊN PHÒNG TIẾNG ANH DIỆN TÍCH
M2
1 VK100 PHÒNG THỰC HÀNH Ô TÔ 1 Automotive Practice Room 1 96
2 VK101 PHÒNG THỰC HÀNH Ô TÔ 2 Automotive Practice Room 2 96
3 VK102 PHÒNG THỰC HÀNH Ô TÔ 3 Automotive Practice Room 3 96
4 VK103 PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN Ô TÔ 1 Automotive Electrical Practice Room 1 96
5 VK104 PHÒNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ 1 Engine Practice Room 1 96
6 VK105 PHÒNG THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ 2 Engine Practice Room 2 96
7 VK106 PHÒNG THỰC HÀNH TIỆN Turning Workshop 90
8 VK107 PHÒNG THỰC HÀNH PHAY Milling Workshop 90
9 VK108 PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN Ô TÔ 2 Automotive Electrical Practice Room 72
10 VK201 PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 1 Electrical Engineering Practice Room 1 60
11 VK202 PHÒNG THỰC HÀNH CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG Sensing and Measurement Practice Room 60
12 VK203 PHÒNG THỰC HÀNH PLC Programmable Logic Controller Laboratory 60
13 VK204 PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 2 Electrical Engineering Practice Room 2 60
14 VK205 PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 Electronic Engineering Laboratory 1 50
15 VK206 PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2 Electronic Engineering Laboratory 2 50
16 VK207 PHÒNG THỰC HÀNH KHÍ NÉN – THỦY LỰC Pneumatic and Hydraulic Practice Room 50
17 VK2.101 PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN FABLAB 117
18 VK2.102 PHÒNG THỰC HÀNH Ô TÔ THÔNG MINH Advanced Driver Assistance Systems Laboratory 96
19 VK2.103 PHÒNG THÍ NGHIỆM GIA CÔNG SỐ Digital Manufacturing Laboratory 96
20 VK2.104 PHÒNG THỰC HÀNH Ô TÔ Automotive Practice Room 121
21 VK2.105 PHÒNG THỰC HÀNH Ô TÔ ĐIỆN Electric Vehicles Practice Room 96
22 VK2.201 PHÒNG THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 1 Microcontroller Practice Room 80
23 VK2.202 PHÒNG THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 2 Microcontroller Practice Room 80
24 VK2.204  PHÒNG THỰC HÀNH ROBOT Robotics Laboratory 80
25 VK2.205 PHÒNG THỰC HÀNH THIẾT KẾ SỐ Digital Design Laboratory 80
26 VK2.206 PHÒNG THỰC HÀNH ROBOT & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Robot & AI Laboratory 90
27 L2 PHÒNG NGHIÊN CỨU ROBOT VÀ CƠ ĐIỆN TỬ Robotics & Mechatronics Lab 50